20/01/2022 19:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Anh mộng thấy chiến tranh
Háborúval álmodám

Tác giả: Petőfi Sándor

Nước: Hungary
Đăng bởi hongha83 vào 31/05/2012 08:52

 

Nguyên tác

Háborúval álmodám az éjjel,
Háborúba hítták a magyart;
Fölhivó jelül, mint hajdanában,
Országszerte járt a véres kard.

S fölriadt a véres kard láttára,
Akinek csak egy csepp vére volt.
A szabadság drága koszorúja,
Nem hitvány pénz volt a harci zsold.

Épen e nap volt menyegzőnk napja,
Az enyém, leányka, s a tiéd;
S én, hogy haljak a honért, elhagytam
Házasságunk első éjjelét.

Úgye, lyányka, a menyegző napján
Menni és meghalni, szörnyű vég?
És mégis, ha rákerülne a sor,
Ugy tennék, mint álmomban tevék.

Bản dịch của Nguyễn Xuân Sanh

Đêm nay anh mộng thấy chiến tranh
Tất cả người Hung đều đứng dậy
Dấu hiệu kết đoàn xưa đã thấy
Lưỡi gươm dấy máu vẫy không gian

Ai đã thấy gươm đều giật nẩy
Miễn còn máu nóng trong tim ta
Chẳng tại đồng lương mà chiến đấu
Nhưng vì vinh dự của tự do

Chính ngày đám cưới đôi ta
Ngày em sung sướng cũng là ngày anh
Tối đầu thao thức năm canh
Anh nguyền đem hiến tuổi xanh cho đời

Dày vò bao xiết em ơi
Đi ra chết trận khi đời còn vui
Nhưng giờ Tổ quốc lâm nguy
Thì anh cũng sẽ ra đi, như mộng thấy rồi
Szalkszentmárton, 20-8 đến giữa 8-12-1845
Nguồn: Thơ Petofi, NXB Văn hoá, Viện Văn học, 1962

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Petőfi Sándor » Anh mộng thấy chiến tranh