25/09/2020 02:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khách trung tạp cảm kỳ 05

Tác giả: Ngô Nhân Tĩnh - 吳仁靜

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 06/12/2018 17:05

 

Phiên âm

Xuân sầu hoa hữu thái,
Thu tận nhạn vô thư.
Thiếp ý liên tâm khổ,
Quân tình liễu nhãn sơ.
Đỗ quyên đề vị tuyệt,
Hồ điệp[1] mộng hoàn hư.
Đa thiểu tương tư lệ,
Lưu thành thuỷ mãn cừ.

Dịch nghĩa

Xuân sầu hoa có dáng vẻ buồn,
Thu hết nhạn không có thư.
Ý thiếp lòng sen đắng,
Tình chàng mắt liễu sơ.
Cuốc kêu mãi chưa dứt,
Mộng bướm vẫn là hư huyễn.
Ít nhiều lệ tương tư,
Chảy thành nước đầy ngòi.

Bản dịch của Hoài Anh

Xuân sầu hoa dáng thẫn thờ,
Thu tàn nhạn chẳng mang thư, lòng phiền.
Ý thiếp đắng ngắt lòng sen,
Tình chàng mắt liễu chỉ nhìn phớt qua.
Cuốc kêu mãi chẳng dứt mà,
Tỉnh ra mộng bướm vẫn là huyễn hư.
Ít nhiều giọt lệ tương tư,
Chảy thành làn nước ngập cừ đầy khe.
Nguồn: Hoài Anh, Gia Định tam gia, NXB Đồng Nai, 2006
[1] Hồ điệp là con bươm bướm, thường chỉ là giấc mộng, theo tích Trang Tử.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Nhân Tĩnh » Khách trung tạp cảm kỳ 05