03/10/2023 02:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống Lý Quần Ngọc phó cử
送李群玉赴舉

Tác giả: Đỗ Mục - 杜牧

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi hongha83 vào 11/11/2013 09:51

 

Nguyên tác

故人別來面如雪,
一榻拂雲秋影中。
玉白花紅三百首,
五陵誰唱與春風?

Phiên âm

Cố nhân biệt lai diện như tuyết,
Nhất tháp phất vân thu ảnh trung.
Ngọc bạch hoa hồng tam bách thủ,
Ngũ Lăng[1] thuỳ xướng dữ xuân phong?

Dịch nghĩa

Người xưa từ biệt nhau, mặt như tuyết trắng
Chiếc giường luôn quét sạch bụi, chờ bạn về cùng ngắm những đám mây mùa thu lồng trong bóng nước hồ
Ba trăm bài thơ như những đoá hoa hồng, như những viên ngọc trắng
Ở Ngũ Lăng ai là người có thể xướng hoạ cùng trong gió thu đây?

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Tiễn bạn lên đường mặt tuyết ngây
Dáng hình lều chõng bước đường mây.
Ba trăm thơ ý lời hoa ngọc
Xuân Ngũ Lăng này gió xướng ai?
Lý Quần Ngọc kém tác giả 7 tuổi, nhưng là bạn thơ thân thiết. Ông thi tiến sĩ nhưng không đậu, vua Tuyên Tông mến tài cho làm chức hiệu thư lang ở Hoằng văn quán, nhưng làm được ít lâu thì mất. Ông mất sớm (chưa được 50) để lại 3 quyển gồm 262 bài thơ.

[1] Khu lăng mộ vua chúa gần Trường An. Giới quyền quý đến ở biến nơi đây thành nơi phồn hoa. Trong bài ý chỉ kinh đô Trường An.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Mục » Tống Lý Quần Ngọc phó cử