22/03/2023 07:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tây sơn kỳ 2
西山其二

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/04/2015 23:54

 

Nguyên tác

辛苦三城戍,
長防萬里秋。
煙塵侵火井,
雨雪閉松州。
風動將軍幕,
天寒使者裘。
漫山賊營壘,
回首得無憂。

Phiên âm

Tân khổ tam thành[1] thú,
Trường phòng vạn lý thu.
Yên trần xâm Hoả Tỉnh[2],
Vũ tuyết bế Tùng Châu[3].
Phong động tướng quân mạc,
Thiên hàn sứ giả cầu.
Mạn sơn tặc dinh luỹ,
Hồi thủ đắc vô ưu.

Dịch nghĩa

Đóng đồn trong ba thành, thật là vất vả,
Nhiều năm quãng dài cả vạn dặm phải lo bảo vệ.
Khói bụi mù Hoả Tỉnh,
Bão tuyết lấp cả Tùng Châu.
Gió rung động màn trướng của văn phòng vị tướng,
Trời lạnh thấm vào áo ấm của sứ giả nhà vua phái tới.
Khắp núi là doanh trại của giặc,
Quay đầu nhìn sao không khỏi lo âu.

Bản dịch của Phạm Doanh

Ba thành giữ vất vả,
Vạn dặm phải canh phòng.
Khói bụi đầy Hoả Tỉnh.
Bão tuyết chắn châu Tùng.
Áo cừu sứ giả lạnh,
Dinh tướng màn gió tung.
Trại giặc đầy bên núi,
Quay nhìn thật nản lòng.
(Năm 763)

[1] Các thành Tùng, Duy, và Bảo.
[2] Thuộc Ngang Châu nay là huyện Thặng, tỉnh Tứ Xuyên
[3] Huyện Tùng Phiên, Tứ Xuyên.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Tây sơn kỳ 2