03/04/2023 06:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tự thán bài 16

Tác giả: Nguyễn Trãi - 阮廌

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 11/08/2007 17:54

 

Chước toan chưa đẹp nẻo bình sinh,
Đến thuở già lại trách mình.
Khổ trúc chẳng ưa lòng khách bạc,
Lão mai sá học nết người thanh.
Công danh lỡ đường vô sự,
Non nước ghê chốn hữu tình.
Nào của cởi buồn trong thuở ấy,
Có thơ đầy túi, rượu đầy bình.
Nguồn: Đào Duy Anh, Nguyễn Trãi toàn tập, NXB Khoa học xã hội, 1976

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Trãi » Tự thán bài 16