20/10/2021 14:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Biệt

Tác giả: Từ Di - 徐夤

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/07/2014 09:32

 

Nguyên tác

酒盡歌終問後期,
泛萍浮梗不勝悲。
東門匹馬夜歸處,
南浦片帆飛去時。
賦罷江淹吟更苦,
詩成蘇武思何遲。
可憐范陸分襟後,
空折梅花寄所思。

Phiên âm

Tửu tận ca chung vấn hậu kỳ,
Phiếm bình phù ngạnh bất thăng bi.
Đông Môn thất mã dạ quy xứ,
Nam Phố phiến phàm phi khứ thì.
Phú bãi Giang Yêm[1] ngâm cánh khổ,
Thi thành Tô Vũ tứ hà trì.
Khả liên Phạm, Lục[2] phân khâm hậu,
Không chiết mai hoa ký sở ti (tư).

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Rượu ca xong hỏi khi nào gặp lại
Như bèo trôi đời buồn thảm đôi ta
Nẻo Đông Môn vó ngựa về đêm lẻ
Cánh buồm đi rời Nam Phố xa nhà
Bài phú xong Giang Yêm ngâm thật khổ
Đoạn thơ thành Tô Vũ hận sầu đa
Chia tay rồi khá thương cho Phạm, Lục
Bẻ cành mai gửi nhớ đến trời xa
[1] Giang Yêm (444-505) có làm bài "Biệt phú" 別賦 nổi tiếng.
[2] Tức Phạm Diệp 範曄, Lục Khải 陸凱 là bạn thân, khi Lục Khải xuống Giang Nam nhậm chức, nhớ Phạm Diệp ở Trường An, gặp lúc sứ đến, không có gì làm quà, bẻ cành mai nhờ sứ đem về tặng Phạm Diệp.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Từ Di » Biệt