16/06/2021 15:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ẩm tửu kỳ 06
飲酒其六

Tác giả: Đào Tiềm - 陶潛

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Tấn
Đăng bởi Vanachi vào 14/10/2019 17:01

 

Nguyên tác

行止千萬端,
誰知非與是。
是非苟相形,
雷同共譽毀。
三季多此事,
達士似不爾。
咄咄俗中愚,
且當從黃綺。

Phiên âm

Hành chỉ thiên vạn đoan,
Thuỳ tri phi dữ thị.
Thị phi cẩu tương hình,
Lôi đồng cộng dự huỷ.
Tam quý đa thử sự,
Đạt sĩ tự bất nhĩ.
Đốt đốt tục trung ngu,
Thả đương tòng Hoàng Kỳ[1].

Bản dịch của Trần Trọng Dương

Hành vi vốn bất định
Ai biết đâu phải - trái?
Thể hiện nếu như nhau
Yêu ghét tuỳ người thấy
Tam đại đâu có thế
Kẻ sĩ thông đạt thay
Lũ ngu thì tán thưởng
Ta theo Hoàng Kỳ đây
Nguồn: Đào Uyên Minh toàn tập, Trần Trọng Dương dịch, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2018
[1] Chỉ Thương Sơn tứ hạo.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đào Tiềm » Ẩm tửu kỳ 06