08/06/2023 20:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vương thập nhị huynh dữ Uý Chi viên ngoại tương phỏng, kiến chiêu tiểu ẩm, thì dư dĩ điệu vong nhật cận, bất khứ, nhân ký
王十二兄與畏之員外相訪,見招小飲,時予以悼亡日近,不去,因寄

Tác giả: Lý Thương Ẩn - 李商隱

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi hongha83 vào 09/10/2008 12:25

 

Nguyên tác

謝傅門庭舊末行,
今朝歌管屬檀郎。
更無人處簾垂地,
欲拂塵時簟竟床。
嵇氏幼男猶可憫,
左家嬌女豈能忘?
愁霖腹疾俱難遣,
萬里西風夜正長。

Phiên âm

Tạ phó môn đình cựu mạt hàng,
Kim triêu ca quản thuộc đàn lang.
Cánh vô nhân xứ liêm thuỳ địa,
Dục phất trần thì điệm cánh sàng.
Kê thị ấu nam do khả mẫn,
Tả gia kiều nữ khởi năng vong?
Sầu lâm phúc tật câu nan khiển,
Vạn lý tây phong dạ chính trường.

Bản dịch của mailang

Xưa nơi dinh Tạ hạng tầm thường,
Nay sớm vì chàng nhạc trổi giương.
Vắng lặng, người đi rèm chấm đất,
Phất phơ, bụi phủi chiếu ngay giường.
Gái ngoan họ Tạ chưa xao lãng,
Trai trẻ nhà Kê mãi xót thương.
Chột bụng mưa thu buồn khó giải,
Gió tây muôn dặm lạnh đêm trường.
Uý Chi là tự của Hàn Chiêm 韓瞻.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thương Ẩn » Vương thập nhị huynh dữ Uý Chi viên ngoại tương phỏng, kiến chiêu tiểu ẩm, thì dư dĩ điệu vong nhật cận, bất khứ, nhân ký