23/10/2021 10:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu lâm

Tác giả: Nguyễn Bảo - 阮保

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 31/03/2020 07:30

 

Phiên âm

Bán dạ hà nhân khởi Át (A) Hương[1]
Đảo phiên lôi vũ tẩy cang dương
Nhiễu đường bồ tí oa thanh loạn
Mãn viện ngô đồng khách mộng lương
Nam mẫu lãng khan thiên khoảnh lục
Tây trù vân đãi vạn đôi hoàng
Nhĩ biên doanh đắc cùng diêm ngữ
Vân Hán[2] thâm ân cách bỉ thương

Bản dịch của Trần Bá Chí

Thần sấm đang đêm dậy bất đồ
Tuôn mưa rưới mát đất cang khô
Ếch kêu ao rộn quanh bờ cỏ
Khách mộng sân nhà rợp bóng ngô
Nam mẫu xanh tươi làn sóng biếc
Tây trù vàng sáng áng mây gò
Bên tai ấm tiếng người cùng khổ
Từ cõi mây xanh ân thấm cho
Nguồn: Bùi Duy Tân, Nguyễn Bảo - Nhà thơ, danh nhân văn hoá, NXB Văn hoá thông tin, 1991
[] Tên vị nữ thần kéo xe của thần Sấm trong thần thoại Trung Quốc. Đọc là Át cho hiệp vận.
[2] Mây sông Ngân Hà.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bảo » Thu lâm