01/04/2023 04:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vô đề (II)
無題

Tác giả: Thực Hiền - 實贒

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi hongha83 vào 04/07/2017 10:02

 

Nguyên tác

都言念佛是愚夫,
得作愚夫亦已夫。
龍樹辯才還拙否,
文殊智慧是虛無?
主人底事憑居易,
公據何人問大蘇?
寄語聰明宜念佛,
閻君應不愛之乎。

Phiên âm

Đô ngôn niệm Phật thị ngu phu,
Đắc tác ngu phu diệc dĩ phu.
Long Thọ biện tài hoàn chuyết bĩ,
Văn Thù trí tuệ thị hư vô?
Chủ nhân để sự bằng Cư Dị,
Công cứ hà nhân vấn Đại Tô?
Ký ngữ thông minh nghi niệm Phật,
Diêm quân ưng bất ái chi hồ.

Bản dịch của (Không rõ)

Thường chê niệm Phật việc người ngu,
Công việc người ngu, Phật cũng tu.
Long Thọ biện tài, đâu ngốc Hán?
Văn Thù trí huệ há phàm phu?
Từ chương nhã luận còn Cư Dị?
Công cứ theo mình hỏi Đại Tô?
Nhắn kẻ thông minh nên nghĩ lại,
Diêm La xét tội chẳng hồ đồ.
Nguồn: Thi kệ niệm Phật (Nhiều tác giả), Thích Chí Giác Châu, NXB Phương đông, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thực Hiền » Vô đề (II)