29/11/2021 22:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ký Đỗ Vị (Cận văn khoan pháp ly Tân châu)
寄杜位(近聞寬法離新州)

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 01/03/2014 18:09

 

Nguyên tác

近聞寬法離新州,
想見懷歸尚百懮。
逐客雖皆萬里去,
悲君已是十年流。
干戈況復塵隨眼,
鬢髮還應雪滿頭。
玉壘題書心緒亂,
何時更得曲江遊。

Phiên âm

Cận văn khoan pháp ly Tân châu[1],
Tưởng kiến hoài quy thượng bách ưu.
Trục khách tuy giai vạn lý khứ,
Bi quân dĩ thị thập niên lưu.
Can qua huống phục trần tuỳ nhãn,
Mấn phát hoàn ưng tuyết mãn đầu.
Ngọc Luỹ[2] đề thư tâm tự loạn,
Hà thì cánh đắc Khúc giang du.

Dịch nghĩa

Gần đây nghe tin nhờ vua rộng lượng mà ông được đổi đi đến Tân châu,
Và tôi cũng nghĩ rằng lòng nhớ cảnh xưa còn đến trăm điều lo lắng.
Tuy anh là người bị đổi đi, so với tôi đều là kẻ nơi vạn dặm,
Cũng thương cho anh, tôi cũng đã lưu lạc mười năm nay rồi.
Giặc giã đã khiến cho bụi mờ cả mắt,
Và trên đầu chỉ thấy có tóc bạc trắng như tuyết.
Viết thư từ núi Ngọc Luỹ khiến lòng rối bét,
Mong tới lúc nào thì lại được đi chơi nơi Khúc-giang đây?

Bản dịch của Nhượng Tống

Nghe tin rộng phép tới Tân châu
Tưởng biết mong về vẫn đượm sầu
Muôn dặm đoạ đày chẳng riêng chú
Mười năm lận đận chạnh thương nhau
Phong trần nhìn mãi thêm gai mắt
Sương tuyết sờ lên hẳn nặng đầu
Luỹ ngọc đề thư lòng rối bét
Chắc gì sông Khúc dịp chơi sau
(Năm 761)

Lời dẫn: "Vị kinh trung, trạch cận tây Khúc Giang, thi vĩ hữu thuật" 位京中宅近西曲江,詩尾有述 (Nhà của Đỗ Vị ở kinh đô, phía tây Khúc Giang, có nhắc tới ở cuối bài).

Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, NXB Văn hoá thông tin, 1996
[1] Thuộc Lĩnh Nam đạo, cách kinh thành 5052 dặm (Đường thư).
[2] Tên núi ở gần Thành Đô.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Ký Đỗ Vị (Cận văn khoan pháp ly Tân châu)