16/08/2022 04:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Đánh mất lòng tin của con người”
“To lose one’s faith”

Tác giả: Emily Dickinson

Nước: Mỹ
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 16/02/2022 06:13

 

Nguyên tác

To lose one’s faith -- surpass
The loss of an Estate --
Because Estates can be
Replenished -- faith cannot --

Inherited with Life --
Belief -- but once -- can be --
Annihilate a single clause --
And Being’s -- Beggary --

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Đánh mất lòng tin của con người
Như rằng tài sản lỡ mất rồi --
Mà tài sản kia còn có được
Lòng tin không thể -- đáp đền thôi --

Cuộc sống trần gian vốn kế thừa --
Niềm tin -- chỉ có một lần -- đưa --
Huỷ đi điều lệ chân thành ấy --
Thì sống -- nghèo hèn mãi dây dưa --

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Emily Dickinson » “Đánh mất lòng tin của con người”