17/10/2021 20:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tre tróc gốc

Tác giả: Tùng Thiện Vương - 從善王

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/12/2018 01:27

 

Nghĩ mình đã ẩn chốn cao sâu,
Đến lúc trời xô cũng chỏng râu.
Trảy mắt những lăm đương rổ cá,
Vẹt gai khôn ngóng uốn cần câu.
Quản bao chú lính qua cào mặt,
Thương hại ông quan phải cúi đầu.
Những tưởng ngã ra đà tận số,
Ai hay dựng lại sống càng lâu.
Nguyên dưới triều vua Tự Đức, Tùng Thiện Vương kiêm nhiếp phủ Tôn Nhơn. Năm Bính Dần 1866, rể của Vương là Đoàn Trưng cùng em là Đoàn Trực và các đồng chí âm mưu đảo chính. Đại sự bất thành, Đoàn Trưng cùng đồng đảng bị tử tội. Vương bị liên luỵ, nhưng vua Tự Đức chỉ cách chức và phạt không cho ăn bổng trong một năm. Được ít lâu vua lại cho phục chức, Vương cố thoái thác nhưng không được. Bài này làm lúc trở lại phủ Tôn Nhơn.

Nguồn: Quách Tấn, Hương vườn cũ, NXB Hội nhà văn, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tùng Thiện Vương » Tre tróc gốc