18/01/2021 13:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khách xá hoạ hữu nhân vận
客舍和友人韻

Tác giả: Nguyễn Ức - 阮億

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 17/09/2008 09:19

 

Nguyên tác

窮居隨分寄衡茅,
惟恨梅花不入騷。
夜月屢驚烏繞樹,
春風幾度燕辭巢。
貧交食欖方知味,
世事摶沙只謾勞。
說到此情猶未信,
有如江水暮滔滔。

Phiên âm

Cùng cư tuỳ phận ký hành mao,
Duy hận mai hoa bất nhập tao.
Dạ nguyệt lũ kinh ô nhiễu thụ,
Xuân phong kỷ độ yến từ sào.
Bần giao thực lãm phương tri vị,
Thế sự đoàn sa chỉ mạn lao.
Thuyết đáo thử tình do vị tín,
Hữu như giang thuỷ mộ thao thao.

Dịch nghĩa

Gặp cảnh cùng, theo số phận, nương thân dưới mái nhà tranh,
Chỉ giận hoa mai không vào thơ.
Giữa đêm trăng, quạ nhiều lúc kinh sợ bay vòng quanh cây,
Trong gió xuân, én bao phen rời tổ.
Bạn nghèo kết giao, ăn quả trám,mới biết vị,
Việc đời lấy tay mắm cát, chỉ tổ nhọc mình
Nói đến cảnh tình ấy còn chưa tin được,
Thì có nước sông chiều hôm cuồn cuộn chảy kia!

Bản dịch của Tuấn Nghi

Nương mái tranh nghèo sống lắt lay,
Lòng buồn còn thiết chi mai!
Đêm trăng quạ sợ quanh cây lượn,
Én nọ bao phen bỏ tổ bay.
Tình bạn như người ăn quả trám,
Việc đời tựa cát nắm trên tay.
Giãi lòng đến thế còn ngờ vực,
Sông nước chiều hôm chứng dạ này!
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Ức » Khách xá hoạ hữu nhân vận