25/05/2024 03:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đấu kê thi
鬥雞詩

Tác giả: Lưu Trinh - 劉楨

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Hán
Đăng bởi Đông Hải Cù Sinh vào 27/04/2020 22:53

 

Nguyên tác

丹雞被華采,
雙距如鋒芒。
願一揚炎威,
會戰此中唐。
利爪探玉除,
瞋目含火光。
長翹驚風起,
勁翮正敷張。
輕舉奮勾喙,
電擊復還翔。

Phiên âm

Đan kê bị hoa thái,
Song cự như phong mang.
Nguyện nhất dương viêm uy,
Hội chiến thử trung đường.
Lợi trảo thám ngọc trừ,
Sân mục hàm hoả quang.
Trường kiều kinh phong khởi,
Kính cách chính phu trương.
Khinh cử phấn câu uế,
Điện kích phục hoàn tường.

Bản dịch của Châu Hải Đường

Gà trống lông sặc sỡ;
Đôi cựa sắc như dao.
Nguyện tỏ tài uy vũ;
Hội chiến giữa sân trào.
Móng sắc bấu thềm ngọc;
Mắt giận quắc lửa thiêu.
Cánh dài tung gió nổi;
Lông cứng chính vươn cao.
Mỏ nhẹ vươn móc sắc;
Vụt mổ xong lượn nhào.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Trinh » Đấu kê thi