16/01/2021 13:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gà mái của mẹ tôi
Anyám tyúkja

Tác giả: Petőfi Sándor

Nước: Hungary
Đăng bởi hongha83 vào 06/08/2015 07:17

 

Nguyên tác

Ej, mi a kő! tyúkanyó, kend
A szobában lakik itt bent?
Lám, csak jó az isten, jót ád,
Hogy fölvitte a kend dolgát!

Itt szaladgál föl és alá,
Még a ládára is fölszáll,
Eszébe jut, kotkodácsol,
S nem verik ki a szobából.

Dehogy verik, dehogy verik!
Mint a galambot etetik,
Válogat a kendermagban,
A kiskirály sem él jobban.

Ezért aztán, tyúkanyó, hát
Jól megbecsűlje kend magát,
Iparkodjék, ne legyen ám
Tojás szűkében az anyám. -

Morzsa kutyánk, hegyezd füled,
Hadd beszélek mostan veled,
Régi cseléd vagy a háznál,
Mindig emberűl szolgáltál,

Ezután is jó légy, Morzsa,
Kedvet ne kapj a tyúkhusra,
Élj a tyúkkal barátságba'...
Anyám egyetlen jószága.

Bản dịch của Vũ Ngọc Cân

Ôi, cái gì là đá, mẹ gà ơi?
Sao mi sống trong phòng này được?
Thượng đế cho niềm vui, hạnh phúc
Giúp mi làm công việc tốt hơn

Mi chạy lên chạy xuống lăng xăng
Bay lung tung, đậu vào hòm đồ đạc
Mi nhớ ra phải cục ta cục tác
Không tốt ư khi ra khỏi căn phòng?

Có tốt không? Tốt. Sao lại không?
Như bồ câu được cho ăn no bụng
Mi còn chọn còn tìm các hạt
Đời mi sướng hơn cả vua con!

Do vậy mẹ gà từ nay biết thân
Biết tự đánh giá mình, danh dự
Hãy cố lên đừng quẩn quanh một chỗ
Mẹ tôi ơi chỉ có trứng thôi đâu?!

Giỏng tai nghe ơi con chó gâu gâu
Để ta nói với mày câu chuyện
Mày là người hầu ở nhà này tự nguyện
Phục vụ con người mày thật là ngoan!

Hỡi con gâu gâu chớ có phàn nàn
Thèm thịt gà mày đừng hỗn xược
Sống cùng mẹ gà phải luôn thân thiện
Đừng đánh nhau mẹ ta lại buồn phiền!
Vác, 2-1848

Nguồn: Ba nhà thơ vĩ đại Hungary (Vũ Ngọc Cân tuyển chọn và dịch), NXB Thanh niên, 2010

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Petőfi Sándor » Gà mái của mẹ tôi