12/06/2024 23:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngã ngu
我愚

Tác giả: Phan Phu Tiên - 潘孚先

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 31/10/2011 06:48

 

Nguyên tác

稟性從來太壯愚,
隨緣無礙亦無佝。
致身自信屠龍技,
涉世終同守兔株。
己份直句甘寂寞,
何勞枉秘事馳驅。
古人有與時舒卷,
衛濘看來不是愚。

Phiên âm

Bẩm tính tùng lai thái tráng ngu,
Tuỳ duyến vô ngại diệc vô câu.
Trí thân tự tín đồ long kỹ,
Thiệp thế chung đồng thủ thố châu.
Kỷ phần trực cú cam tịch mịch,
Hà lao uổng bí sự trì khu.
Cổ nhân hữu dữ thời thư quyển,
Vệ Nịnh khán lai bất thị ngu.

Bản dịch của Phạm Gia Thuyết

Vốn tính từ lâu quá dại đần
Tuỳ duyên không nệ cũng không cần
Nấp cây đợi thỏ cho là thiệp
Học nghệ phanh rồng chực sướng thân
Yên phận đành cam khi vắng lặng
Nhọc lòng chi tưởng việc xa gần
Người xưa hiểu lúc co cùng duỗi
Vệ Nịnh xem ra chẳng dại đần

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Phu Tiên » Ngã ngu