05/12/2022 05:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thương xuân kỳ 1
傷春其一

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 14/11/2011 01:03

 

Nguyên tác

天下兵雖滿,
春光日自濃。
西京疲百戰,
北闕任群兇。
關塞三千里,
煙花一萬重。
蒙塵清路急,
禦宿且誰供。
殷復前王道,
周遷舊國容。
蓬萊足雲氣,
應合總從龍。

Phiên âm

Thiên hạ binh tuy mãn,
Xuân quang nhật tự nùng.
Tây kinh[1] bì bách chiến,
Bắc khuyết nhậm quần hung.
Quan tái tam thiên lý,
Yên hoa nhất vạn trùng.
Mông trần thanh lộ cấp,
Ngự túc thả thuỳ cùng[2].
Ân phục tiền vương đạo,
Chu thiên cựu quốc dung.
Bồng Lai túc vân khí,
Ưng hợp tổng tùng long.

Dịch nghĩa

Dưới trời lính tuy nhiều,
Ánh sáng mùa xuân trong ngày tự nó vẫn tươi.
Tây kinh mệt mỏi vì trăm trận chiến,
Cung vua nay rơi vào lũ hung tàn.
Nơi biên ải xa ba ngàn dặm,
Hoa khói một vạn lớp.
Đường trong nay đầy cát bụi,
Nơi vua ở ai người phục dịch.
Đạo của vua trước được nhà Ân khôi phục,
Vẻ nước cũ được nhà Chu thay đổi.
Cung Bồng lai đầy mây khí,
Phải xứng hợp với cảnh rồng lên.

Bản dịch của Phan Ngọc

Dầu có hạ binh đao đầy rẫy,
Ánh sáng xuân ngày lại sáng tươi.
Tràng An trăm trận mệt rồi,
Phương Bắc đành nộp cho loài sói lang.
Ải biên cương đường ba nghìn dặm,
Khói hoa giờ tươi thắm vạn trùng.
Bụi bay sương móc hãi hùng,
Thức ăn hoàng thượng ai cung đốn gời?
Ân phục hồi đạo vua ngày trước,
Chu dời đô về nước ngày xưa.
Khí thiêng đô cũ sờ sờ,
Làm tôi chẳng được theo vua đi cùng.
(Năm 764)

Nguyên chú: “Ba Lãng tích viễn, Thương xuân bãi, thuỷ tri xuân tiền dĩ thu cung khuyết” 巴閬僻,傷春罷,始知春前已收宮闕 (Tại xứ Ba, Lãng Châu, nơi hẻo lánh, viết bài Thương xuân xong mới hay rằng xuân trước đã lấy lại được cung khuyết rồi).

Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
[1] Trường An.
[2] Quảng Đức năm đầu, Thổ Phồn vây hãm kinh đô. Đại Tông chạy vào Hoa Châu. Các quan chạy tán loạn, không ai tháp tùng vua.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Thương xuân kỳ 1