24/03/2023 15:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơ liêm đạm nguyệt - Mai hoa

Tác giả: Tùng Thiện Vương - 從善王

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 01/06/2008 10:21

 

Phiên âm

Sóc phong liên dạ
Chính tửu tỉnh tam canh
Nguyệt tà bán các
Hà xứ hàn hương
Dao tại thuỷ biên li lạc
La Phù tiên tử tương tư thậm
Khởi thôi song, khinh yên mạc mạc
Kinh tuần ngoạ bệnh
Nam chi khai biến
Xuân lai bất giác
Thuỳ mạn bả kỷ sinh tương tồi
Dã hữu cá cù tiên
Tôn nhàn vong khước
Mãn ung phiêu lao
Mãn nghĩ đối hoa châm chước
Bản kiều trực đãi kị lư khứ
Phù tuý tụng Nam Hoa lạn tước
Bản lai diện mục
Quân ưng tri ngã
Tiền thân thiết cước

Bản dịch của Phan Văn Các

Liền đêm gió bấc
Tỉnh rượu lúc canh ba
Trăng tà nửa gác
Hương lạnh nơi đâu
Xa thẳm giậu bờ rào nước
La Phù tiên tử tương tư lắm
Dây xô song, mây mờ man mác
Suốt tuần ốm liệt
Cành nam nở hết
Xuân sang chẳng biết
Ai vùi dập mấy kiếp hoa này
Có một vị tiên gầy
Chén suông quên mất
Đầy hũ rượu ngon
Những toan dưới hoa sẽ rót
Đợi khách cưỡi lừa cầu ván ghép
Chếnh choáng đọc Nam Hoa, nhai nát...
Tiền thân của ta
Hẳn là người biết:
Đạo nhân Chân Sắt!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tùng Thiện Vương » Sơ liêm đạm nguyệt - Mai hoa