10/08/2022 05:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hạ nhật quá Thanh Long tự yết Thao thiền sư
夏日過青龍寺謁操禪師

Tác giả: Bùi Địch - 裴迪

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 05/02/2012 22:45

 

Nguyên tác

安禪一室內,
左右竹亭幽。
有法知不染,
無言誰敢酬。
鳥飛爭向夕,
蟬噪已先秋。
煩暑自茲適,
清涼何所求。

Phiên âm

An thiền nhất thất nội,
Tả hữu trúc đình u.
Hữu pháp tri bất nhiễm,
Vô ngôn thuỳ cảm thù.
Điểu phi tranh hướng tịch,
Thiền táo dĩ tiên thu.
Phiền thử tự từ quát,
Thanh lương hà sở cầu.

Bản dịch của Thông Thiền

Thất vắng sư an thiền
Bên đường trúc xanh um
Biết chẳng nhiễm hữu pháp
Ai dám đáp vô ngôn
Chim bay đâu bởi tối
Ve kêu báo hè đương
Nóng bức tự chịu được
Đâu cần tìm thanh lương
Nguồn: Cõi thiền & thơ, NXB Tôn giáo, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Địch » Hạ nhật quá Thanh Long tự yết Thao thiền sư