05/06/2023 01:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngẫu thành
偶成

Tác giả: Nguyễn Đề - 阮偍

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Nguyễn Đông Ngạn vào 25/08/2010 07:49

 

Nguyên tác

行庚三十有餘年,
百折千磨不可言。
幾度度身惟筆舌,
半生生理藉書田。
嬴輸夢裡心先醒,
名利途中步不前。
造物厚吾雙傲眼,
有時齋立對高天。

Phiên âm

Hành canh tam thập hữu dư niên,
Bách chiết thiên ma bất khả ngôn.
Kỷ độ độ thân duy bút thiệt,
Bán sinh sinh lý tạ thư điền.
Doanh thâu mộng lý tâm tiên tỉnh,
Danh lợi đồ trung bộ bất tiền.
Tạo vật hậu ngô song ngạo nhãn,
Hữu thì trai lập đối cao thiên.

Dịch nghĩa

Tuổi đời mới ngoài ba mươi,
Đã trăm lần giập gẫy không thể nói hết.
Bao độ dung thân chỉ bằng “lưỡi” bút,
Nửa đời sinh sống nhờ vào “ruộng” sách.
Trong mộng được thua, lòng bừng tỉnh trước,
Trên đường danh lợi, không tiến được lên.
Tạo vật hậu đãi ta có đôi mắt ngạo mạn,
Để có lúc đứng trai giới giữa trời cao.

Bản dịch của Lâm Giang

Tuổi ta vừa mới ngoại ba mươi,
Giập ngã trăm lần chẳng thốt lời.
“Lưỡi bút” dung thân nhờ mấy bận,
“Ruộng nghiên” sinh sống cậy bao đời.
Được thua trong mộng lòng bừng tỉnh,
Danh lợi trên đường tớ chịu thôi.
Đôi mắt ngạo đời con tạo phú,
Để khi trai giới giữa vòm trời.
Nguyên chú: “Tân Hợi dĩ hậu” 辛亥以後 (Từ sau năm Tân Hợi - 1791).

Nguồn: Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Đề, Viện nghiên cứu Hán Nôm, NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1995
Nguồn: Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Đề, Viện Nghiên cứu Hán Nôm, NXB Khoa học Xã hội, 1995

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Đề » Ngẫu thành