28/01/2022 23:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng Lê Ngưng Phủ
贈黎凝甫

Tác giả: Tuy Lý Vương - 綏理王

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 27/07/2012 17:56

 

Nguyên tác

詞賦鄒枚舊勝流,
一麾出守幾清秋。
三千風月留吟賞,
羨殺輕篷印渚舟。

Phiên âm

Từ phú Trâu Mai[1] cựu thắng lưu,
Nhất huy xuất thú kỷ thanh thu.
Tam thiên phong nguyệt lưu ngâm thưởng,
Tiện sát khinh bồng Ấn chử chu.

Bản dịch của Trần Như Uyên

Từ phú nào ai sánh được ông
Bổ ra ngoài quận mấy thu ròng
Ba ngàn trăng gió ngâm thơ thưởng
Sông Ấn khoan thai nhẹ cánh bồng
Lê Ngưng Phù: Chưa rõ hành trạng, chỉ biết ông làm quan tại Quảng Ngãi. Tuy Lý Vương Miên Trinh có thơ tặng. Lời thơ thành thật, thẳng thắn, đề cao tài năng xuất chúng của họ Lê.

Nguồn: Thơ Tuy Lý Vương Miên Trinh, NXB Văn học, 1992
[1] Tức Trâu Dương (206-129) và Mai Thừa (?-140), hai nhà văn và nhà viết từ phú thời Tây Hán. Trâu Dương là tác giả bài Thượng Ngô vương thư, Ngục trung thượng Lương vương thư. Mai Thừa là tác giả bài phú Thất phát. Ở đây, Tuy Lý Vương Miên Trinh đề cao tài văn chương của Lê Ngưng Phủ hơn hẳn hai họ Trâu, Mai.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tuy Lý Vương » Tặng Lê Ngưng Phủ