04/08/2020 18:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Điếu Trương Định bài 12

Tác giả: Nguyễn Đình Chiểu - 阮廷沼

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 13/05/2010 08:36

 

Làm thinh hổ đứng giữa hai ngôi[1],
Nếm mật[2] từ đây khó nỗi ngồi.
Mũi giáo Thi Toàn[3] đừng để sét,
Lưỡi gươm Dự Nhượng[4] phải toan giồi.
Đánh Kim chi sá thằng Lưu Dự[5],
Giúp Tống xin phò gã Nhạc Lôi[6].
Vâng hộ nước Nam về một mối,
Nghìn năm miễu tặng rạng công tôi.
Nguồn: Nguyễn Đình Chiểu (thân thế và thơ văn), Nguyễn Bá Thế, NXB Tân Việt, Sài Gòn, 1957
[1] Người cùng với trời và đất là ba ngôi gọi là tam tài. Đây nói hổ đứng giữa trời đất.
[2] Vua Câu Tiễn nước Việt bị Ngô Phù Sai đánh lấy nước, thân bị giam lỏng ở Cối Kê, thời thường nằm trên gai và nếm mật đắng, để tự nhắc phải sớm liệu báo thù.
[3] Một viên tướng giỏi kết nghĩa anh em với Nhạc Phi đời Tống. Nhạc Phi bị gian thần Tần Cối mưu giết chết. Thi Toàn đón đường ám sát Tần Cối chẳng may bại lộ bị giết.
[4] Người đời Chiến Quốc, hết lòng trả thù cho chủ.
[5] Một tên phản thần đời Tống.
[6] Con Nhạc Phi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Đình Chiểu » Điếu Trương Định bài 12