21/05/2024 16:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tước phi đa
雀飛多

Tác giả: Tùng Thiện Vương - 從善王

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 16/02/2018 14:48

 

Nguyên tác

雀飛多
不食太倉禾
野田飲啄亦自適
窣逢鷂子當柰何
鷂子猶自可
但畏綱與羅
綱羅如許
雀飛無所

Phiên âm

Tước phi đa
Bất thực thái xương hoà
Dã điền ẩm trác diệc tự thích
Tốt phùng diêu tử đương nại hà
Diêu tử do tự khả
Đãn uý cương dữ la
Cương la như hử
Tước phi vô sở

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Sẻ bay đông
Chẳng ăn thóc kho công
Tha thẩn kiếm ăn ngoài đồng ruộng
Diều ó liệu có thoát khỏi vòng
Diều ó còn tránh được
Chỉ sợ lưới bẫy giăng
Lưới bẫy chờ sẵn
Sẻ bay không đằng

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tùng Thiện Vương » Tước phi đa