05/12/2020 03:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bát thanh Cam Châu - Ký ngọc quan đạp tuyết sự thanh du
八聲甘州-記玉關踏雪事清遊

Tác giả: Trương Viêm - 張炎

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi Vanachi vào 10/07/2005 03:04

 

Nguyên tác

寒氣脆貂裘。
傍枯林古道,
長城飲馬,
此意悠悠。
短夢依然江表,
老淚灑西州。
一字無題處,
落葉都愁。

載取白雲歸去,
問誰留楚佩,
弄影中洲?
折蘆花贈遠,
零落一身秋。
向尋常,野橋流水,
待招來,不是舊沙鷗。
空懷感,
有斜陽處,
卻怕登樓。

Phiên âm

Hàn khí thuý điêu cừu.
Bàng khô lâm cổ đạo,
Trường hà ẩm mã,
Thử ý du du.
Đoản mộng y nhiên giang biểu,
Lão lệ sái Tây châu.
Nhất tự vô đề xứ,
Lạc diệp đô sầu.

Tái thủ bạch vân quy khứ,
Vấn thuỳ lưu sở bội,
Lộng ảnh trung châu ?
Lư hoa tặng viễn,
Linh lạc nhất thân thu.
Hướng tầm thường, dã kiều lưu thuỷ,
Đãi chiêu lai, bất thị cựu sa âu.
Không hoài cảm,
Hữu tà dương xứ,
Khước phạ đăng lâu.

Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Hơi lạnh nhẹ điêu cừu.
Bên rừng khô lối cũ,
Dòng sông ngựa uống,
Hào hứng du du.
Mộng ngắn y nguyên giang biểu,
Giọt lệ rưới Tây châu.
Một chữ không đề được,
Lá rụng khơi sầu.

Chở lấy bạch vân về tới,
Hỏi ai đeo sở bội,
Rỡn bóng trung châu.
Bẻ hoa lâu tặng biệt,
Hiu hắt một màu thu.
Hướng bình thường nhịp cầu dòng nước,
Đợi bầy âu chẳng phải trước kia đâu.
Trơ hoài cảm,
Chỗ tà dương rọi,
Luống ngại lên lâu.
Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Viêm » Bát thanh Cam Châu - Ký ngọc quan đạp tuyết sự thanh du