23/05/2024 05:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoạ Lý thượng xá “Đông nhật thư sự”
和李上舍冬日書事

Tác giả: Hàn Câu - 韓駒

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Hà Như vào 03/01/2013 09:43

 

Nguyên tác

北風吹日晝多陰,
日暮擁階黃葉深。
倦鵲繞枝翻凍影,
飛鴻摩月墮孤音。
推愁不去如相覓,
與老無期稍見侵。
顧藉微官少年事,
病來那復一分心。

Phiên âm

Bắc phong xuy nhật trú đa âm,
Nhật mộ ủng giai hoàng diệp thâm.
Quyện thước nhiễu chi phiên đống ảnh,
Phi hồng ma nguyệt đoạ cô âm.
Thôi sầu bất khứ như tương mịch,
Dư lão vô kỳ sảo kiến xâm.
Cố tịch vi quan thiếu niên sự,
Bệnh lai ná phục nhất phân tâm.

Dịch nghĩa

Ban ngày nổi gió bấc trời âm u
Chiều đến lá vàng rơi ngập quanh thềm
Thước mới bay quanh cây nghiêng bóng lạnh
Hồng bay chạm trăng, rớt âm lẻ loi
Buồn xua không đi, cứ như tìm đến
Với già không hẹn thấy lấn dần
Chức quan xoàng hồi trẻ nhớ lại
Bênh đến nơi cũng mặc, chẳng quan tâm.

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Ban ngày gió bấc thổi trời râm
Chiều lá vàng rơi ngập trước thềm
Cây lạnh thước quanh chao cặp cánh
Trăng cao hồng chạm rớt vài âm
Buồn xua chẳng nổi như tìm đến
Già hẹn gì đâu cứ lấn dần
Thời trẻ quan xoàng hay nhớ lại
Bệnh lên mặc hết chẳng quan tâm
Bài này tuyển từ Lăng Dương tập quyển 3, bản Tứ khố toàn thư. Sau năm Hy Ninh, nhà Tống chia Thái Học ra làm thượng xá, nội xá, ngoại xá. Thượng xá là bậc cao nhất trong thái học sinh, Lý thượng xá ở đây không rõ tên. Theo ghi chép của Ngô Tằng trong Năng cải trai mạn lục, Hàn Câu làm bài này vào khi làm quan huyện Vân Ninh (nay là Tu Thuỷ, Giang Tây). Tác giả là người Thục, nhiều năm ở Giang Tây, tự nhiên chịu ảnh hưởng đậm về thi phong Giang Tây. Cách xử dụng ác từ phiên, ủng, đoạ và những cặp đối đều thể hiện đặc trưng của thi phái này.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Câu » Hoạ Lý thượng xá “Đông nhật thư sự”