26/05/2022 09:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giáp Tuất niên thương biện tỉnh vụ sơ thỉnh hưu dưỡng đắc chỉ lưu biệt tỉnh đường liệt hiến đại nhân
甲戌年商辨省務疏請休養得旨留別省堂列憲大人

Tác giả: Phạm Văn Nghị (I) - 范文誼

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 07/04/2020 09:17

 

Nguyên tác

只有丹心力則衰,
此情僚友諒深知。
周諄溫語恩尤重,
感激孤忠淚欲垂。
千古浮名難自解,
一塲戲局漫如癡。
世間萬事無常定,
且向商山問採芝。

Phiên âm

Chỉ hữu đan tâm lực tắc suy,
Thử tình liêu hữu lượng thâm tri.
Chu truân ôn ngữ ân vưu trọng,
Cảm kích cô trung lệ dục thuỳ.
Thiên cổ phù danh nan tự giải,
Nhất trường hý cục mạn như si.
Thế gian vạn sự vô thường định,
Thả hướng Thương Sơn vấn Thái Chi[1].

Dịch nghĩa

Chỉ có tấm lòng son, còn sức thì suy yếu rồi
Tấm tình này chắc các bạn hữu hiểu rất rõ
Lời trên răn bảo ôn tồn, ơn đó càng nặng
Tấm cô trung cảm kích, nước mắt muốn nhỏ sa
Từ nghìn xưa, phù danh là điều khó có thể thoát được
Trò đời xong một tấn, tưởng mình như người ngây
Trên cõi đời này, muôn sự đều không thể cố định mãi
Hãy quay về núi Thương Sơn, hỏi khúc ca Thái Chi

Bản dịch của Đỗ Ngọc Toại

Còn chút lòng son, sức kém rồi
Nỗi này, bạn hữu rõ mười mươi
Ôn tồn lời chúa, ơn càng nặng
Cảm kích lòng trung, lệ muốn rơi
Danh tiếng nghìn xưa đâu dễ thoát
Trò đời một tấn, luống như ngây
Thế gian muôn việc thường vô định
Hãy tới non Thương hát khúc chơi
Nguồn: Thơ văn Phạm Văn Nghị (Nguyễn Văn Huyền), NXB Khoa học xã hội, 1979

[1] Cuối đời Tần, có bốn ông già cao đạo, chán chính sách tàn ngược của nhà Tần, đang làm quan bỏ về ở ẩn trong núi Thương Sơn, làm ra khúc hát, gọi là Thái Chi. Đây ngụ ý muốn ở ẩn của tác giả.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Văn Nghị (I) » Giáp Tuất niên thương biện tỉnh vụ sơ thỉnh hưu dưỡng đắc chỉ lưu biệt tỉnh đường liệt hiến đại nhân