30/01/2023 18:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lại hoạ thơ chúa đáp thơ đề cảnh Hiến Doanh

Tác giả: Trịnh Lân

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/05/2020 22:10

 

Mường tượng quân thiên[1] tiếng đẩu doanh,
Kính thành hai chữ tạc đan thành[2].
Nhĩ hà[3] của tiện tuỳ phương vật,
Sơn thuỷ đồ phong để cuốn tranh.
Biết kẻ hành thương[4] rằng giá phải,
Hay người cư hoá[5] có lời sành[6].
Dám đông duộc[7] nước bì thương hải,
Miễn đãi lòng quỳ hướng nhật tinh.
Thân tại tâm tồn[8] niềm ngưỡng vọng,
Tai vâng ngọc dụ[9] vốn ninh ninh.
Bài thơ này chép trong Đặng gia thế phả với lời dẫn “Gia quận công lại dâng hoạ bài thơ rằng”, đáp lại bài thơ chúa Trịnh Cương hoạ đáp bài thơ dâng viết về cảnh Hiến Doanh trước đó. Bài thơ này cũng đã được chúa Trịnh hoạ đáp lại.

Nguồn: Tổng tập văn học Nôm Việt Nam (tập II), Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, NXB Khoa học Xã hội, 2008
[1] Trời cao.
[2] Lòng son, lòng thành thực.
[3] Gần xa.
[4] Người làm nghề buôn bán.
[5] Người ngồi bán hàng.
[6] Lời đanh đá. Dân gian hay gọi những người đanh đá là mảnh sành cong.
[7] Dụng cụ để đong tính thể tích.
[8] Thân còn, tính lòng còn.
[9] Lời vua dạy.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Lân » Lại hoạ thơ chúa đáp thơ đề cảnh Hiến Doanh