06/12/2021 11:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài 4 (Cuộc đời)

Tác giả: Nguyễn Hữu Chỉnh - 阮有整

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Tây Sơn
Đăng bởi Thai NQ vào 29/04/2013 12:09

 

Cửa sổ buồn xem ngựa trắng qua
Vừa khôn thời lại thấy vừa già
Trước đã cậy lòng con cái
Sau còn nhờ đức mẹ cha
Giàu ở làng sang ở nước
No nên bụt đói nên ma
Sắc không chữ ấy âu vàng thiếp
Nghĩ lại thời là bẵng cái hoa
Nguồn:
1. Nam Phong tạp chí, quyển 13, tập 73
2. Quách Tấn, Hương vườn cũ, NXB Hội nhà văn, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Hữu Chỉnh » Bài 4 (Cuộc đời)