06/10/2022 20:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thuỷ chung
始終

Tác giả: Khuông Việt thiền sư - 匡越禪師

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Lý
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/07/2017 09:06

 

Nguyên tác

始終無物妙虛空,
會得真如体自同。

Phiên âm

Thuỷ chung vô vật diệu hư không,
Hội đắc chân như thể tự đồng.

Dịch nghĩa

Không có cái gì là “thuỷ” và “chung” chỉ, “hư không” mới là thần diệu,
Nếu hiểu được chân như thì [vạn vật] sẽ tự đồng nhất với tâm thể [của mình].

Bản dịch của Huệ Chi

Sau trước có gì đâu!
Hư không mới nhiệm mầu.
Chân như, bằng hiểu được,
Tâm thể, cũng như nhau.
Theo Thiền uyển tập anh, một hôm có một học trò là Đa Bảo 多寶 hỏi về sự khởi đầu và kết thúc của việc học Đạo, sư đã trả lời bằng hai câu thơ này. Ông cho rằng vạn vật đều đồng nhất với cái chân như (bản thể), trường tồn, không có bắt đầu và kết thúc. Đa Bảo không rõ họ tên thật, quê quán, là học trò xuất sắc của Khuông Việt, đứng đầu thế hệ thứ năm, dòng thiền Quang Bích, là người góp phần hoạt động giúp Lý Công Uẩn lên ngôi.

Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập I), NXB Khoa học Xã hội, 1977

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuông Việt thiền sư » Thuỷ chung