27/09/2022 08:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Tĩnh An huyện thừa Tăng Tử Phương từ huấn đường
題靜安縣丞曾子芳慈訓堂

Tác giả: Phạm Nhữ Dực - 范汝翊

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hồ, thuộc Minh
Đăng bởi Vanachi vào 11/07/2008 23:49

 

Nguyên tác

男兒不遠仕遐方,
慈訓猶將扁揭堂。
熊膽嚼來方有味,
荻灰飛盡意難忘。
平反幾度萱生色,
報答無時草自香。
曾氏一門千載下,
高名有子也丞當。

Phiên âm

Nam nhi bất viễn sĩ hà phương,
Từ huấn do tương biển yết đường.
Hùng đảm tước lại phương hữu vị,
Địch hôi phi tận ý nan vương.
Bình phiên kỷ độ huyên sinh sắc,
Báo đáp vô thời thảo tự hương.
Tăng thị nhất môn thiên tải hạ,
Cao danh hữu tử dã thừa đương.

Dịch nghĩa

Kẻ nam nhi không cho việc làm quan ở phương xa là xa xôi,
Lời dạy ấy của mẹ, ông ghi vào biển treo trong nhà.
Mật gấu nếm qua mới biết có vị,
Tro cây sậy bay hết ý vẫn khó quên.
Mấy lần xét án công bằng làm cho nhà huyên vui vẻ,
Báo đáp không kỳ lúc nào, cỏ tự sinh thơm.
Một nhà họ Tăng sau ngàn năm,
Tiếng tăm ấy vẫn còn có con đảm đương được.

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nam nhi không ngại quan phương xa,
Lời dạy mẹ già ghi biển nhà.
Mật gấu nếm qua mới biết vị,
Tro cây bay hết khó ý nhoà.
Công bằng xét án nhà vui vẻ,
Báo đáp không kỳ cỏ tự hương.
Tăng tộc một nhà ngàn hậu thế,
Tiếng tăm con cháu còn đảm đương.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Nhữ Dực » Đề Tĩnh An huyện thừa Tăng Tử Phương từ huấn đường