04/12/2021 12:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mạn hứng
漫興

Tác giả: Cù Hữu - 瞿佑

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi hongha83 vào 24/09/2008 10:39

 

Nguyên tác

自古文章厄命窮,
聰明未必勝愚蒙。
筆端花與胸中錦,
賺得相如四壁空。

Phiên âm

Tự cổ văn chương ách mệnh cùng,
Thông minh vị tất thắng ngu mông.
Bút đoan hoa dữ hung trung cẩm,
Trám đắc Tương Như tứ bích không.

Bản dịch của Nguyễn Khắc Phi

Tự cổ văn chương thường hại mệnh
Thông minh vị tất thắng đần ngu!
Hoa vương đầu bút, tim thêu gấm
Lợi lộc? Tương Như bốn vách trơ!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cù Hữu » Mạn hứng