14/05/2021 11:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thương thiên như viên cái
蒼天如圓蓋

Tác giả: Gia Cát Lượng - 諸葛亮

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Tam Quốc
Đăng bởi Vanachi vào 22/02/2006 09:15

 

Nguyên tác

蒼天如圓蓋,
陸地似棋局。
世人黑白分,
往來爭榮辱。
榮者自安安,
庸者定碌碌,
南陽有隱居。
高眠臥不足。

Phiên âm

Thương thiên như viên cái,
Lục địa tự kỳ cục.
Thế nhân hắc bạch phân,
Vãng lai tranh vinh nhục.
Vinh giả tự an an,
Nhục giả tự lục lục.
Nam Dương hữu ẩn cư,
Cao miên ngoạ bất túc.

Dịch nghĩa

Trời xanh như cái lọng tròn che trên đầu,
Đất đai như một cuộc cờ.
Người trên đời trắng đen phân biệt rõ ràng,
Kẻ tới người lui tranh nhau chuyện vinh nhục.
Người vinh thì vui vẻ,
Kẻ nhục thì buồn tủi.
(Chỉ riêng) ở Nam Dương có người ẩn cư,
Nằm kê cao gối ngủ không màng chi.

Bản dịch của (Không rõ)

Trời tròn như lọng che,
Đất xoay như cuộc cờ,
Tuồng đời đen trắng lẫn,
Tranh nhau vinh với nhục.
Kẻ vinh mặt vênh váo,
Người nhục thân chen chúc,
Người ẩn sĩ Nam Dương,
Nằm ngủ không nháy mắt.
Bài thơ này được La Quán Trung chép trong Tam Quốc diễn nghĩa là của Gia Cát Lượng, khi ba anh em Lưu Bị cùng đoàn tuỳ tùng vừa tới trước gò Ngoạ Long, thấy xa xa có mấy người đang cày ruộng bên sườn núi, miệng hát nghêu ngao.

Khảo dị:
蒼天如圓蓋,
陸地如棋局。
世人黑白分,
往來爭榮辱。
貧者自安安,
富者自樂樂。
南陽有隱士,
高眠臥不足。

Thương thiên như viên cái,
Lục địa như kỳ cục.
Thế nhân hắc bạch phân,
Vãng lai tranh vinh nhục.
Phú giả tự an an,
Bần giả tự lạc lạc.
Nam Dương hữu ẩn sĩ,
Cao miên ngoạ bất túc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Gia Cát Lượng » Thương thiên như viên cái