30/09/2022 00:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Y vận phụng thù Lý Địch
依韻奉酬李迪

Tác giả: Cao Biền - 高駢

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi hongha83 vào 04/03/2014 21:34

 

Nguyên tác

柳下官資顏子居,
閑情入骨若為除。
詩成斬將奇難敵,
酒熟封侯快未如。
只見絲綸終日降,
不知功業是誰書?
而今共飲醇滋味,
消得揶揄勢利疏。

Phiên âm

Liễu hạ quan tư Nhan Tử cư,
Nhàn tình nhập cốt nhược vi trừ.
Thi thành trảm tương kỳ nan địch,
Tửu thục phong hầu khoái vị như.
Chỉ kiến ty luân chung nhật giáng,
Bất tri công nghiệp thị thuỳ thư?
Nhi kim cộng ẩm thuần tư vị,
Tiêu đắc gia du thế lợi sơ.

Dịch nghĩa

Quan Nhan Tử sống trong dinh cơ có trồng liễu,
Tính nhàn đã vào xương không bỏ được.
Thơ làm xong chém tướng kỳ lạ khó mà địch,
Rượu ngấu phong hầu mau như chưa từng làm.
Chỉ thấy dây huân chương cuối ngày giáng xuống,
Không biết công lao kể cho ai.
Nay cùng uống rượu càng thêm thú vị,
Chẳng còn đùa bỡn quyền lợi sẽ bớt đi.

Bản dịch của Nguyễn Bích Ngô

Quan Liễu, dân Nhan bậc thánh hiền
Nhà càng thanh bạch, chí càng kiên
Tài hơn trảm tướng câu thơ thánh
Sướng quá phong hầu, chén rượu tiên
Dẹp giặc vẫn nghe trên xuống chiếu
Lập công chưa thấy sử ghi tên
Hãy vui chè chén xa danh lợi
Kẻo miệng nhân gian quở thấp hèn
Nguồn: Tuyển thơ văn Nguyễn Bích Ngô, NXB Văn học, 1999

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Biền » Y vận phụng thù Lý Địch