07/12/2021 15:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vọng Phu thạch
望夫石

Tác giả: Vương Kiến - 王建

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 09/07/2006 08:06

 

Nguyên tác

望夫處,
江悠悠。
化為石,
不回頭。
山頭日日風和雨,
行人歸來石應語。

Phiên âm

Vọng phu xứ,
Giang du du...
Hoá vi thạch,
Bất hồi đầu.
Sơn đầu nhật nhật phong hoà[1] vũ,
Hành nhân quy lai thạch ưng ngữ.

Dịch nghĩa

Chỗ đứng ngóng trông chồng
Là bên dòng sông mênh mang.
Hóa ra thành tảng đá,
Không ngoảnh đầu nhìn lại.
Ngày lại ngày, dầm mưa dãi gió trên đỉnh núi,
Người đi lúc nào về có lẽ đá mới nói.

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Đứng ngóng chồng
Bên sông sâu
Hoá thành đá
Chẳng ngoảnh đầu.
Ngày ngày mưa gió trên núi cao
Người về hôm nào đá mới nói.
Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997
[1] Có bản chép là chữ "phục" 復.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Kiến » Vọng Phu thạch