25/05/2022 13:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Nguỵ Vũ Đồng Tước đài

Tác giả: Đinh Nho Hoàn - 丁儒完

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi DNH vào 19/04/2017 11:24

 

Phiên âm

Phượng Sồ bất liệp liệp Ngô nhân
Cô các không lưu vãn yến chân
Ô Thước phú tàn Đồng Tước lão
Hà như tinh xá lạc thanh bần

Dịch nghĩa

Phượng Sồ thì không bắt lại đi bắt người nước Ngô
Ngôi lầu cô đơn luống còn chim én trong chiều muộn
Bài phú Ô Thước đã tàn đồng tước cũng đã lão
Sao không dựng tinh xá vui hưởng thanh bần

Bản dịch của Đinh Nho Hồng

Én trong chiều muộn chỗ lầu cô
Không bắt Phượng Sồ lại bắt Ngô
Ô Thước phú tàn Đồng Tước lão
Thà rằng thanh tịnh chốn hư vô
Nguỵ Vũ Đế tức Tào Tháo.

Nguồn: Mặc Trai sứ tập, NXB Văn học, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đinh Nho Hoàn » Đề Nguỵ Vũ Đồng Tước đài