20/10/2021 13:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thứ vận hoạ Chu Huống vũ trung chi thập
次韻和朱況雨中之什

Tác giả: Hồ Túc - 胡宿

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi hongha83 vào 03/03/2014 10:30

 

Nguyên tác

蒼野迷雲黯不歸,
遠風吹雨入岩扉。
石床潤極琴絲緩,
水閣寒多酒力微。
夕夢將成還滴滴,
春心欲斷正霏霏。
憂花惜月長如此,
爭得東陽病骨肥。

Phiên âm

Thương dã mê vân ảm bất quy,
Viễn phong xuy vũ nhập nham phi.
Thạch sàng nhuận cực cầm ty hoãn,
Thuỷ các hàn đa tửu lực vi.
Tịch mộng tương thành hoàn trích trích,
Xuân tâm dục đoạn chính phi phi.
Ưu hoa tích nguyệt trường như thử,
Tranh đắc Đông Dương[1] bệnh cốt phì.

Bản dịch của Nguyễn Bích Ngô

Mây khói chân trời chợt kéo lên
Mưa bay theo gió hắt vào hiên
Ướt giường bên núi dây đàn ẩm
Lạnh gác trên ao sức rượu hèn
Hồn mộng bị tan cơn lã chã
Lòng xuân khó dứt giọt liên miên
Thương hoa tiếc nguyệt mưa không nể
Cơn bệnh Đông Dương ý muốn truyền
Nguồn: Tuyển thơ văn Nguyễn Bích Ngô, NXB Văn học, 1999
[1] Đời Tề (Ngũ đại), Thẩm Ước làm thái thú quận Đông Dương, đã có khi giả bệnh từ quan. Tác giả làm bài thơ này lúc ở Đông Dương nên có câu ấy.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Túc » Thứ vận hoạ Chu Huống vũ trung chi thập