07/12/2021 23:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ba nhân trúc chi ca kỳ 3
巴人竹枝歌其三

Tác giả: Vương Đình Tương - 王廷相

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/08/2014 22:00

 

Nguyên tác

野鴨唼唼一雙飛,
飛到儂池不肯歸。
莫共鴛鴦鬥毛羽,
鴛鴦情性世間稀。

Phiên âm

Dã áp xiệp xiệp nhất song phi,
Phi đáo nông trì bất khẳng quy.
Mạc cộng uyên ương đấu mao vũ,
Uyên ương tình tính thế gian hy.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Bay từng cặp vịt trời kêu xiệp xiệp
Đến ao nhà ở lại chẳng chịu lui
Thiếp không dám cùng uyên ương so sánh
Chim uyên ương gắn bó, hiếm trên đời

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Đình Tương » Ba nhân trúc chi ca kỳ 3