07/07/2022 15:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tương Dực đế
襄翼帝

Tác giả: Tự Đức hoàng đế - 嗣德皇帝

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi bruce lee vào 18/10/2011 19:48

 

Nguyên tác

西湖湖上乍移舟,
倏爾霜鋒至碧溝。
廣廈重臺誰燕處,
豬王空作鬼王儔。

Phiên âm

Tây Hồ hồ thượng sạ di châu,
Thúc nhĩ sương phong chí Bích Câu.
Quảng hạ trùng đài thuỳ yến xứ,
Trư vương[1] không tác quỷ vương[2] trù.

Bản dịch của Lê Xuân Giáo, Nguyễn Quang Tô

Tây hồ mặt nước bỗng dời châu
Thấm thoắt sương mù đến Bích Câu
Nhà rộng, lầu cao ai nghỉ đó?
Trư vương nào khác Quỷ vương đâu
Nguồn: Thơ văn Tự Đức (tập 1), NXB Thuận Hoá, 1996
[1] Đây là tên do sứ thần nhà Minh là Phan Hy Tăng đặt cho vua Lê Tương Dực khi sang Việt Nam yết kiến nhà vua.
[2] Đây là tên do sứ thần nhà Minh là Hứa Thiên Tích đặt cho vua Lê Uy Mục khi sang Việt Nam yết kiến nhà vua.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tự Đức hoàng đế » Tương Dực đế