06/07/2022 07:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phàm độc ngã thi giả
凡讀我詩者

Tác giả: Hàn Sơn - 寒山

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 23/07/2008 10:10

 

Nguyên tác

凡讀我詩者,
心中須護凈。
慳貪繼日廉,
諂曲登時正。
驅遣除惡業,
歸依受真性。
今日得佛身,
急急如律令。

Phiên âm

Phàm độc ngã thi giả,
Tâm trung tu hộ tịnh[1].
Khan tham đoạn nhật liêm.
Siểm khúc đăng thời chính.
Khu khiển trừ ác nghiệp[2],
Quy y[3] thụ chân tính[4].
Kim nhật đắc Phật thân,
Cấp cấp như luật lệnh.

Dịch nghĩa

Nói chung là khi đọc thơ ta,
Trong tâm phải giữ thanh tịnh.
Dứt bỏ tính biển lận tham lam, hàng ngày phải liêm khiết,
Ton hót, cong queo lập tức phải ngay thẳng.
Chủ động tránh làm việc ác,
Tin tưởng và tu học để nhận ra chân tính.
Hôm nay đã chứng quả Phật,
Mau mau theo như luật lệnh.

Bản dịch của Vũ Thế Ngọc

Thơ ta người muốn đọc
Phải giữ tâm thanh tịnh
Liêm khiết dứt gian tham
Thẳng ngay không siểm nịnh
Khu trừ mọi ác nghiệp
Quy y theo tự tính
Thân Phật hôm nay đắc
Mau mau như luật định
Nguồn: Thế giới thi ca thiền Hàn Sơn, NXB Văn nghệ, 2007
[1] Danh từ nhà Phật, có nghĩa là trong sạch. Đạo Phật lấy thanh tịnh làm cốt, cho nên chỗ Phật ở gọi là tịnh độ, chỗ tu hành gọi là tịnh thất, người tu cầu được về nơi Phật ở gọi là vãng sinh tịnh độ, phép tu lấy vãng sinh tịnh độ làm mục đích gọi là tịnh độ tông.
[2] Danh từ nhà Phật, có nghĩa là cái nhân của việc ta làm. Nếu ta làm việc thiện, ta nhận được quả tốt; ta làm việc ác, ta nhận được quả sấu.
[3] Danh từ nhà Phật, có nghĩa là tin theo để tu tập. Tín đồ Phật giáo tin tưởng ở Phật, pháp và tăng để tu học.
[4] Danh từ nhà Phật, có nghĩa là chúng sinh đều có sẵn tâm tính thực sự rất kỳ diệu, nhưng bị ba cái độc là tham lam, tức giận và si mê che lấp. Nếu buông bỏ được ba cái đó, sẽ thấy được chân tính, tức đã chứng được quả Phật, đã thành Phật.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Sơn » Phàm độc ngã thi giả