23/09/2020 13:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phàm độc ngã thi giả
凡讀我詩者

Tác giả: Hàn Sơn - 寒山

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 23/07/2008 10:10

 

Nguyên tác

凡讀我詩者,
心中須護凈。
慳貪繼日廉,
諂曲登時正。
驅遣除惡業,
歸依受真性。
今日得佛身,
急急如律令。

Phiên âm

Phàm độc ngã thi giả,
Tâm trung tu hộ tịnh.
Khan tham đoạn nhật liêm.
Siểm khúc đăng thời chính.
Khu khiển trừ ác nghiệp,
Quy y thụ chân tính.
Kim nhật đắc Phật thân,
Cấp cấp như luật lệnh.

Bản dịch của Vũ Thế Ngọc

Thơ ta người muốn đọc
Phải giữ tâm thanh tịnh
Liêm khiết dứt gian tham
Thẳng ngay không siểm nịnh
Khu trừ mọi ác nghiệp
Quy y theo tự tính
Thân Phật hôm nay đắc
Mau mau như luật định
Nguồn: Thế giới thi ca thiền Hàn Sơn, NXB Văn nghệ, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Sơn » Phàm độc ngã thi giả