03/03/2021 20:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đi cho biết đó biết đây

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/03/2015 10:51

 

Đi cho biết đó, biết đây,
Ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn.
Khảo dị:
Đi cho biết đó, biết đây,
Ở nhà với mẹ biết ngày nào nên.
Đi cho biết đó, biết đây,
Ở nhà với mẹ như mây ám rừng.
Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đi cho biết đó biết đây