16/05/2021 03:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Phạm Văn Chính công thư “Bá Di tụng” hậu
題範文正公書伯夷頌後

Tác giả: Tần Cối - 秦檜

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi hongha83 vào 08/09/2014 20:10

 

Nguyên tác

高賢邈已遠,
凜凜生氣存。
韓範不時有,
此心誰與論。

Phiên âm

Cao hiền[1] mạc dĩ viễn,
Lẫm lẫm sinh khí tồn.
Hàn Phạm[2] bất thì hữu,
Thử tâm thuỳ dữ luân.

Dịch nghĩa

Bậc cao hiền đã xa khuất từ lâu
Nhưng vẫn còn lại đó sức sống oai phong đáng kính sợ
Hàn, Phạm thì không phải lúc nào cũng có
Lòng này còn bàn luận với người nào được nữa

Bản dịch của Hồng Hà

Cao hiền đà xa khuất
Sức sống vẫn còn oai
Hàn, Phạm mấy khi có
Lòng này luận với ai?
Phạm Văn Chính công tức Phạm Trọng Yêm 範仲淹 (989-1052), tự Hy Văn 希文, hiệu Văn Chính 文正, là nhà chính trị, nhà văn đời Bắc Tống. Tác phẩm có Phạm Văn Chính công tập 範文正公集. Bá Di tụng tên đầy đủ là Bá Di tụng thư, một tác phẩm của Phạm Trọng Yêm.

[1] Chỉ Bá Di.
[2] Hàn Dũ và Phạm Trọng Yên. Hàn Dũ là một trong Đường-Tống bát đại gia, có tác phẩm Bá Di tụng được chép trong Toàn Đường văn. Tần Cối nhắc đến hai tác gia này là vì họ đều có tác phẩm viết về Bá Di (một theo thể thư và một theo thể tụng).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tần Cối » Đề Phạm Văn Chính công thư “Bá Di tụng” hậu