11/08/2022 09:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Con sâu
La chenille

Tác giả: Guillaume Apollinaire

Nước: Pháp
Đăng bởi hongha83 vào 29/12/2008 02:59

 

Nguyên tác

Le travail mène à la richesse.
Pauvres poètes, travaillons !
La chenille en peinant sans cesse
Devient le riche papillon.

Bản dịch của Lê Trọng Bổng

Hay làm thì mới nên giàu
Hỡi nhà thơ khổ hãy lao động nhiều
Sâu kia vất vả bao nhiêu
Mới thành bướm đẹp mỹ miều lượn bay
Nguồn: Thơ Guillaume Apollinaire, NXB Ngoại Văn, 1990

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Guillaume Apollinaire » Con sâu