03/07/2020 18:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ân Hiền hí phê thư hậu ký Lưu Liên Châu tịnh thị Mạnh, Lôn nhị đồng
殷賢戲批書後寄劉連州 並示孟,崙二童

Tác giả: Liễu Tông Nguyên - 柳宗元

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 11/08/2016 14:29

 

Nguyên tác

書成欲寄庾安西,
紙背應勞手自題。
聞道近來諸子弟,
臨池尋已厭家雞。

Phiên âm

Thư thành dục ký Dữu An Tê,
Chỉ bối ưng lao thủ tự đề.
Văn đạo cận lai chư tử đệ,
Lâm trì tầm dĩ yếm gia kê.

Dịch nghĩa

Thư pháp viết xong muốn gửi tới An Tây tướng quân họ Dữu,
Đằng sau tờ giấy tôi đã tự đề tên tôi rồi.
Nghe nói gần đây con em của ông,
Vào ao mực kiếm thầy giỏi vì đã chán gà nhà rồi.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Thư pháp gửi An Tây họ Dữu
Đằng sau lưng đã tự đề tên
Gần đây nghe nói con em
Vào ao tìm học, hết khen gà nhà.
Ghi chú của tác giả: “Nhà có thư pháp của Hữu quân, sau mỗi tờ trong sáu tờ, Dữu Dực có ghi ‘Vương Cối Kê’, ngày 30 tháng 2 mở ra thưởng thức.” Hữu quân và Vương Cối Kê, tức Vương Hy Chi, tự Dật Thiếu, người đời Đông Tấn, quan làm tới Hữu quân tướng quân, Cối Kê nội sử. Dữu Dực, người đương thời với Vương Hy Chi, giữ chức An Tây tướng quân. Tác giả cũng giỏi viết thư pháp, nhiều kẻ sinh sau bắt chước cách viết, trong đó có hai con Mạnh và Côn của Lưu Vũ Tích. Ân Hiền, là anh em họ của tác giả. Lưu Liên Châu, tức Lưu Vũ Tích, làm thứ sử Liên Châu. Hai câu đầu bắt chước tình bạn xưa của Vương Hy Chi và Dữu Dực.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Liễu Tông Nguyên » Ân Hiền hí phê thư hậu ký Lưu Liên Châu tịnh thị Mạnh, Lôn nhị đồng