03/12/2022 16:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ăn ngay nói thật, mọi tật mọi lành

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (ngoài thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/03/2015 16:35

 

Ăn ngay nói thật, mọi tật mọi lành.
Khảo dị:
Ăn ngay ở thật, mọi tật mọi lành.
Ăn ngay ở thật là ăn ở ngay thẳng thật thà, mọi tật mọi lành là tất cả các bệnh tật đều lành, đều khỏi cả. Cả câu nghĩa là hễ ăn ở ngay thẳng thật thà, thì dù mắc bệnh tật gì rồi cũng qua khỏi, lành mạnh. Nghĩa bóng tật có nghĩa là tội vạ, là những việc không hay. Cả câu nghĩa là hễ ăn ở ngay thẳng thật thà thì dù có mắc phải tội vạ gì oan uổng, sau cũng vô sự. Đại ý câu này khuyên người ta nên ăn ở ngay thẳng thật thà, thì không phải lo ngại điều gì cả.

Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Lê Văn Hoè, Tục ngữ lược giải - tập III, Quốc học thư xã xuất bản, 1953

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Ăn ngay nói thật, mọi tật mọi lành