18/01/2021 01:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dự Chương hành kỳ 2
豫章行其二

Tác giả: Tào Thực - 曹植

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Tam Quốc
Đăng bởi Vanachi vào 14/02/2014 22:33

 

Nguyên tác

鴛鴦自朋親,
不若比翼連。
他人雖同盟,
骨肉天性然。
周公穆康叔,
管蔡則流言。
子臧讓千乘,
季札慕其賢。

Phiên âm

Uyên ương tự bằng thân,
Bất nhược tỷ dực[1] liên.
Tha nhân tuy đồng minh,
Cốt nhục thiên tính nhiên.
Chu Công mục[2] Khang Thúc[3],
Quản, Sái[4] tắc lưu ngôn.
Tử Tang[5] nhượng thiên thặng[6],
Quý Trát[7] mộ kỳ hiền.

Dịch nghĩa

Chim uyên ương dù thân thiết,
Cũng không như chim liền cánh.
Người ta tuy là đồng minh,
Nhưng cũng không như ruột thịt vốn là thiên tính.
Chu Công hoà thuận với Khang Thúc,
Mà Quản Thúc và Sái Thúc lại gièm pha.
Tử Tang nhường lại nước ngàn cỗ ngựa,
Quý Trát mến người hiền ấy.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Uyên ương dù thân thiết,
Nào như cánh chắp đôi.
Người dưng tuy cùng hội,
Cốt nhục sẵn tính trời.
Chu Công, Khang Thúc thuận,
Quản, Sái há kiêng lời.
Tử Tang nhường ngàn cỗ,
Quý Trát mến hiền tài.
[1] Truyền thuyết nói phương nam có loài chim mỗi con chỉ có một mắt một cánh, hai con phải kết hợp với nhau thì mới bay được.
[2] Do chữ 睦, hoà thuận, thân thiết.
[3] Em cùng mẹ của Chu Vũ Vương 周武王 và Chu Công, vì được phong ở đất Khang nên gọi như vậy.
[4] Chỉ hai em của Chu Vũ Vương là Thúc Tiên 叔鮮 và Thúc Độ 叔度, do được phong ở đất Quản và Sái nên còn gọi là Quản Thúc 管叔 và Sái Thúc 蔡叔. Sử ký chép sau khi Chu Vũ Vương chết, Thành Vương tuổi còn nhỏ, Chu Công nhiếp chính, Quản và Sái liên minh với Vũ Canh 武庚 (con của vua Trụ 紂 nhà Ân đã bị diệt) làm loạn. Chu Công đông chinh dẹp loạn, giết Quản Thúc và Vũ Canh, tha cho Sái Thúc, phong Khang Thúc ở nước Vệ.
[5] Công tử nước Tào đời Xuân Thu. Chư hầu và người nước Tào phản đổi Tào Thành Công 曹成公, đòi lập Tử Tang làm vua. Tử Tang không theo, trốn sang nước Tống.
[6] Chỉ nước có ngàn cỗ xe ngựa (thiên thặng chi quốc 千乘之國).
[7] Con của vua nước Ngô đời Xuân Thu là Thọ Mộng 壽夢. Thọ Mộng chết, con trưởng Chư Phiền 諸樊 mang ngôi vua nhường cho Quý Trát. Trát nói: “Trát tuy bất tài nhưng nguyện theo nghĩa của Tử Tang” và không nhận.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tào Thực » Dự Chương hành kỳ 2