13/06/2024 07:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Điếu Hoàng tổng đốc
吊黃總督

Tác giả: Vũ Trọng Bình - 武仲平

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/02/2024 15:48

 

Nguyên tác

平生忠義對青天,
一旦非常世使然。
正氣高標濃嶺上,
孤魂潛引聖顏前。
君能不怕西洋炮,
我亦豈容富浪船。
誓不俱生君與我,
英雄成敗一心堅。

Phiên âm

Bình sinh trung nghĩa đối thanh thiên,
Nhất đán phi thường thế sử nhiên.
Chính khí cao tiêu Nùng lĩnh thượng,
Cô hồn tiềm dẫn Thánh nhan tiền.
Quân năng bất phạ Tây Dương pháo,
Ngã diệc khởi dung Phú-lãng thuyền.
Thệ bất câu sinh quân dữ ngã,
Anh hùng thành bại nhất tâm kiên.

Bản dịch của Hoàng Xuân Hãn

Bình sinh trung nghĩa đối thương thương,
Bỗng chốc xui nên thế dị thường.
Nùng lĩnh chon von gương chính khí,
Cô hồn phảng phất mặt quân vương.
Ông không chút sợ súng Phú-lãng,
Tôi há đâu dung tàu Tây Dương.
Tôi với ông thề không sống nhục,
Anh hùng thành bại chí đều cương.
Vũ Trọng Bình bấy giờ làm tổng đốc Định An (Nam Định - Hưng Yên). Đầu năm sau (1883), Pháp đánh lấy Nam Định. Trái với lời thề trong thơ, ông không liều chết, mà bỏ thành chạy trốn nên bị cách chức, rồi đời Hàm Nghi, Đồng Khánh ông lại được phục chức thượng thư.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Trọng Bình » Điếu Hoàng tổng đốc