29/06/2022 16:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Buổi chiều
오 후

Tác giả: Ko Un - 고은

Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 02/01/2012 19:21

 

Nguyên tác

나무는 나믓잎새  하나하나에
제 그늘늘을 짓고 있다
그 아래
제시풀은 각시풀대로
제 잎새마다

그럴진대 어찌 산인들 순 건달이랴
산골짜기 골짜기마다
한낮에는
어느 곳 그늘진 데 없다
해 기울어

모든 골짜기마다 영락 없이
제 그늘을 짓고 있다

바로 이때야말로
이 세상 만물이 만물답게
하나하나 가장 잘 드러나는 것

사람으로 태어나
내 마음 어느 골짜기
이런 그늘 없이
어찌 내가 나이고 다른 사람일 수 있느냐
만고이  그늘 없이

Bản dịch của Lê Đăng Hoan

Trên mỗi cây
Lá này phủ bóng râm chồng lên lá nọ
Và dưới đó
cỏ gai xếp theo cỏ gai
Mỗi lá cỏ
Lại phủ mỗi bóng râm

Nhưng tại sao những cánh rừng lại hoàn toàn trống trải
Thung lũng này đến thung lũng nọ
giữa trưa
không có nơi nào có một bóng râm
Đó là khi
mặt trời chếch bóng

Mọi thung lũng vẫn cố tạo cho mình
Một bóng râm riêng biệt

Chính lúc đó
Vạn vật thế gian này mới đúng là vạn vật
Mỗi cá nhân biểu lộ hết riêng mình

Sinh ra là người
Tâm hồn tôi như một thung lũng nào trong đó
Thung lũng không một bóng râm
Lẽ nào tôi là tôi mà lại có thể là người khác
Ngàn đời không một bóng râm?
Nguồn: Bài hát ngày mai, thơ Ko Un, NXB Hội nhà văn, 2010

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ko Un » Buổi chiều