27/11/2022 09:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đồng tiễn Dương tướng quân kiêm Nguyên Châu đô đốc ngự sử trung thừa
同餞陽將軍兼源州都督御史中丞

Tác giả: Tô Đĩnh - 蘇頲

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Sơ Đường
Đăng bởi hongha83 vào 27/02/2009 07:19

 

Nguyên tác

右地接龜沙,
中朝任虎牙。
然明方改俗,
去病不為家。
將禮登壇盛,
軍容出塞華。
朔風搖漢鼓,
邊馬思胡笳。
旗合無邀正,
冠危有觸邪。
當看勞還日,
及此御溝花。

Phiên âm

Hữu địa tiếp Quy Sa[1],
Trung triều nhậm hổ nha[2].
Nhiên Minh[3] phương cải tục,
Khứ Bệnh[4] bất vi gia.
Tướng lễ đăng đàn thịnh,
Quân dung xuất tái hoa.
Sóc phong dao Hán cổ,
Biên mã tư Hồ già.
Kỳ hiệp vô yêu chính,
Quan nguy hữu xúc tà.
Đương khán lao hoàn nhật,
Cập thử ngự câu hoa.

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Hung Nô nối Quy Sa
Triều đình cử Hổ Nha
Nhiên Minh thay phong tục
Khứ Bệnh quên tình nhà
Đăng đàn ngời lễ tướng
Lên ải rạng quân ta
Gió bắc rền trống Hán
Ngựa biên nhớ khèn Hồ
Rợp cờ quân tề chỉnh
Cao mũ rợn kẻ tà
Khải hoàn bõ lao khổ
Kề dòng ngự rộn hoa
Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999
[1] Một dải sa mạc chạy về phía bắc Trung Hoa.
[2] Một chức võ quan.
[3] Tự của tướng quân Trương Hoàn nhà Hán, trấn nhậm biên ải, có công khai phá phong tục ở đây, lại khéo cai trị khiến dân mến phục.
[4] Họ Hoắc, tướng quân nhà Tiền Hán, đánh Hung Nô, lập công lớn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tô Đĩnh » Đồng tiễn Dương tướng quân kiêm Nguyên Châu đô đốc ngự sử trung thừa