30/10/2020 03:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đá Vọng Phu bài 1

Tác giả: Tôn Thọ Tường

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Phụng Hà vào 16/05/2010 00:10

 

Hình đá ai đem đặt biển đông,
Giống hình nhi nữ dạng ngồi trông.
Da dồi phấn tuyết phơi màu trắng,
Tóc gội dầu mưa giũ bụi hồng.
Ngày ngắm gương ô soi đáy nước,
Đêm cài lược thỏ chải trên không.
Đến nay phỏng đá bao nhiêu tuổi,
Trạc trạc bền gan chẳng lấy chồng.
Tục Trung Quốc truyền có người chồng đi đánh giặc, vợ ở nhà lên núi Vũ Xương trông chồng lâu ngày hoá đá. Tích Tô thị của Việt Nam lên núi Kỳ Lừa (ở Đồng Đăng) ngóng chồng cũng thành đá. Núi vọng phu ở Quy Nhơn cũng là người hoá đá, bồng con trông chồng.

Nguồn: Diên Hương, Thành ngữ điển tích từ điển, NXB Tổng hợp Đồng Tháp, 1992

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tôn Thọ Tường » Đá Vọng Phu bài 1